Splošni pogoji za naročnike tiskanih edicij

Namen teh splošnih pogojev za naročnike tiskanih edicij podjetja Delo d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji), je opredeliti pojme ter razmerja med podjetjem Delo d.o.o. (v nadaljevanju: izdajatelj-prodajalec) in naročnikom ene ali več tiskanih edicij izdajatelja-prodajalca. Ti splošni pogoji se ne nanašajo na izdaje edicij v digitalni obliki (internet, mobilne naprave itd.) oz. na pravila nagradnih iger in drugih oblik sodelovanja, ki so predmet posebnih splošnih pogojev.

1.Splošne določbe

Delo d.o.o. izdaja tiskane edicije (časopise s prilogami in revije), ki jih je možno kupiti v prosti prodaji ali se nanje naročiti. Na tiskane edicije se lahko naročijo fizične in pravne osebe.

2. Podatki o izdajatelju-prodajalcu

Naziv: DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o.
(skrajšan naziv DELO d.o.o.)

Naslov: Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Spletni naslov: https://info.delo.si/o-podjetju/

Vpis: Okrožno sodišče v Ljubljani

Osnovni kapital: 2.685.277,92 EUR

Matična številka: 5096049

ID za DDV: SI25256394

TRR: 02922-0012208609, odprt pri NLB d.d.

Telefon: 080 11 99, 01 47 37 600

Faks: 01 47 37 613

Elektronska pošta: narocnine@delo.si

3. Opredelitev pojmov

Tiskana edicija – časopis oziroma revija, ki izhaja praviloma v papirni obliki, občasno izjemoma pa lahko izide tudi samo v digitalizirani obliki in se ne dostavlja na otipljivem nosilcu podatkov.

Dnevnik – časopis, ki izhaja vsak dan – od ponedeljka do sobote.

Tednik – časopis oziroma revija, ki izhaja enkrat tedensko.

Mesečnik – časopis oziroma revija, ki izhaja enkrat na mesec.

Priloga – tiskana edicija, priložena dnevnima časopisoma Delo in Slovenske novice, tedniku Nedelo ali samo enemu od njih kot sestavni del le-teh.

Digitalna edicija – časopis oziroma revija, ki izhaja v digitalni obliki in se ne dostavlja na otipljivem nosilcu podatkov.

Prodajna cena – na posameznih tiskanih edicijah izdajatelja-prodajalca so natisnjene cene v evrih (EUR) na izvod in veljajo kot prodajne cene z vključenim 5 % DDV. Na edicijah so lahko natisnjene tudi cene v drugih valutah, vendar na območju Slovenije velja cena v evrih (EUR).

Naročnik – fizična ali pravna oseba, ki po katerem koli prodajnem kanalu sklene naročniško razmerje za eno ali več tiskanih edicij izdajatelja-prodajalca in soglaša s temi splošnimi pogoji. Račune z zaračunano naročnino prejema po pošti ali raznašalcu na želeni naslov. Naročnik naročniškega razmerja je vedno plačnik ne glede na to, ali je tudi dejanski prejemnik naročene edicije.

Prejemnik edicije – fizična ali pravna oseba, ki prejema časopis na podlagi naročniškega razmerja, kot je opredeljeno s temi splošnimi pogoji. Če prejemnik naročene edicije ni hkrati tudi plačnik, ne prejema računov, temveč jih za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje naročnik.

Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskane edicije izdajatelja-prodajalca naroči po različnih prodajnih kanalih, in sicer na spletni strani, po elektronski pošti, telefonu, faksu, pisno po pošti, osebno v oddelku naročnin, preko terenskih tržnikov ali telefonskih tržnikov izdajatelja-prodajalca.

Naročniško razmerje – naročniško razmerje za tiskano edicijo nastane s sklenitvijo pogodbe med naročnikom in izdajateljem-prodajalcem izbrane tiskane edicije.

Glede na prodajni kanal se pogodba lahko sklene:

 • v poslovnih prostorih izdajatelja-prodajalca,
 • na daljavo,
 • zunaj poslovnih prostorov izdajatelja-prodajalca.

Naročnina – plačilo za prejemanje naročene edicije na želeni naslov.

Splošni pogoji – vsakokrat veljavni splošni pogoji so sestavni del pogodbe med naročnikom in izdajateljem-prodajalcem. Splošni pogoji za naročnike tiskanih edicij so objavljeni na spletni strani https://trgovina.delo.si/splosni-pogoji-za-narocnike-tiskanih-edicij-in-necasopisnih-produktov/, v tiskani obliki pa jih naročniki lahko prejmejo v oddelku naročnin, na sedežu podjetja.

4.Tiskane edicije izdajatelja

Časopisi:

 • Delo – dnevni časopis, ki izhaja od ponedeljka do sobote.
 • Slovenske novice – dnevni časopis, ki izhaja od ponedeljka do sobote. V četrtek izidejo poleg četrtkovih Slovenskih novic tudi Nedeljske novice.
 • Nedelo – tednik, ki izhaja vsako soboto.

Revije:

 • Onaplus – revija, ki izhaja mesečno, desetkrat letno.
 • Suzy – revija, ki izhaja tedensko ob petkih.

Priloge, ki so sestavni del časopisov:

 • Ona – revijalna priloga, ki je ob torkih priložena časopisoma Delo in Slovenske novice.
 • Delo in dom – revijalna priloga, ki izhaja mesečno, predvidoma desetkrat letno in je priložena časopisoma Delo in Slovenske novice
 • Vikend – revijalna priloga, ki je ob petkih priložena časopisu Delo v prosti prodaji ter naročniškim izvodom časopisov Delo in Slovenske novice, ob sobotah pa časopisu Slovenske novice v prosti prodaji.
 • Sobotna priloga – priloga, ki je ob sobotah priložena časopisu Delo.
 • Odprta kuhinja – revijalna priloga, ki je priložena časopisoma Nedelo in Nedeljske novice.
 • Občasne tematske priloge, ki so lahko plačljive in so priložene časopisom ali revijam.

5. Naročanje

Novo naročilo je tisto naročilo, pri katerem naročnik oz. prejemnik naročene edicije nista bila pred novim naročilom na to edicijo naročena najmanj petintrideset (35) dni.

Cenovni pogoji – naročnik naroča oz. sklepa naročniško razmerje za tiskano edicijo pod cenovnimi pogoji, ki so veljavni v trenutku sklenitve naročniškega razmerja in so navedeni na spletni strani izdajatelja-prodajalca https://trgovina.delo.si/ceniki/ ali pod posebej med naročnikom in izdajateljem–prodajalcem dogovorjenimi cenovnimi pogoji. Posebej dogovorjeni pogoji naročniškega razmerja so vedno časovno omejeni. Naročnik je vedno plačnik za naročeno tiskano edicijo.

Popusti pri naročninah in cene se določajo glede na trenutno veljavno poslovno politiko izdajatelja-prodajalca in so objavljeni v ceniku Delovih edicij na spletni strani https://trgovina.delo.si/ceniki/. Izdajatelj-prodajalec lahko naknadno, torej po sklenitvi naročniškega razmerja, spremeni svojo trženjsko politiko, naročnika pa mora vnaprej obvestiti z objavami na spletni strani ali v tiskani izdaji edicije ali na računu. Če naročnik v roku osmih (8) dni od obvestila o spremembi trženjske politike pisno ne obvesti izdajatelja – prodajalca, da ne soglaša s spremembo, se šteje, da spremembi ne nasprotuje in se naročniško razmerje nadaljuje pod pogoji spremenjene trženjske politike. V primeru, da naročnik pisno obvesti izdajatelja-prodajalca, da se s spremenjenimi pogoji ne strinja, se šteje, da je naročniško razmerje prekinjeno z dnem uveljavitve spremembe.

Naročnina se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika Delovih edicij, ki je objavljen na spletni strani https://trgovina.delo.si/ceniki/. Naročnina za tiskane edicije je sestavljena iz prodajne cene posameznega izvoda naročene edicije z upoštevanim naročniškim popustom in števila izidov naročene edicije v določenem obračunskem obdobju. V kolikor je naročnina sklenjena pod akcijskimi pogoji bodo morebitni dodatno priznani popusti razvidni iz računa za plačilo naročnine.

Pričetek prejemanja edicije – prejemnik naročene edicije začne prejemati naročeni dnevni časopis predvidoma v roku treh (3) delovnih dni po prejemu naročila, razen če med pogodbenima strankama ni izrecno pisno dogovorjeno drugače, ostale tiskane edicije pa lahko tudi kasneje – v odvisnosti od datuma prvega naslednjega izida.

Trajanje naročniškega razmerja – vsa naročniška razmerja se sklepajo za nedoločen čas in veljajo do pisnega preklica. Izjema so naročniška razmerja za tujino, ki veljajo za določen čas, in sicer za obdobje, ko je vnaprej na podlagi izstavljenega predračuna plačana naročnina.

Naročnik jamči za pravilnost in celovitost posredovanih podatkov o naročniku in o prejemniku naročene edicije. V primeru sprememb že posredovanih podatkov je naročnik dolžan pisno sporočiti spremembe izdajatelju-prodajalcu v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po nastanku spremembe. V primeru spremembe naslova prejemanja tiskane edicije je naročnik naročene edicije dolžan o novem naslovu obvestiti izdajatelja-prodajalca vsaj pet (5) delovnih dni pred datumom, od katerega dalje naj bi se pričela dostava naročene edicije na nov naslov. Naročnik v naročilu določi, na kateri naslov želi prejemati naročeno tiskano edicijo.

Naročila za tujino – tiskane edicije izdajatelja-prodajalca je možno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine. Naročnina in poštnina se plačata vnaprej na podlagi izstavljenega predračuna.

Naročila za tujino sprejemamo le v pisni obliki, in sicer po pošti na naslovu: Delo d.o.o., Naročnine, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, po faksu na številko 01 47 37 613 ali po elektronski pošti na naslovu narocnine@delo.si.

Oprostitev plačila DDV – naročniki – pravne osebe, ki so oproščeni plačila DDV, morajo na podlagi izdanega predračuna, ki vključuje DDV, pridobiti uradno potrjen dokument ustrezne davčne institucije, ki potrjuje, da je naročnik oz. prejemnik tiskane edicije oproščen plačila DDV. Na podlagi tega potrdila, ki velja le za določeno obračunsko obdobje, izdajatelj-prodajalec naročniku za to obračunsko obdobje izda račun brez DDV. Za novo obračunsko obdobje mora naročnik izdajatelju-prodajalcu posredovati novo potrdilo o oprostitvi plačila DDV.

5.1. Fizične osebe

Fizične osebe, ki se po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot-1, Ur. l. RS, št. 130/2022) štejejo za potrošnike, se na tiskane edicije izdajatelja-prodajalca lahko naročijo po katerem koli prodajnem kanalu, in sicer:

 • z e-naročilnico na spletni strani https://trgovina.delo.si/
 • po elektronski pošti na naslov narocnine@delo.si,
 • na brezplačni telefonski številki 080 11 99 in stacionarni telefonski številki 01 47 37 600,
 • z naročilom, poslanim po faksu na številko 01 47 37 613,
 • z naročilom, poslanim po pošti na naslov: Delo d.o.o., Naročnine, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana,
 • osebno v oddelku naročnin
 • po telefonu preko telefonskih tržnikov izdajatelja-prodajalca,
 • z naročilnico preko terenskih tržnikov izdajatelja-prodajalca.

Pri pogodbah, ki se sklepajo na daljavo, veljajo za fizične osebe, ki se po ZVPot-1 štejejo za potrošnike, naslednja pravila:

 • pri pogodbi, ki se sklepa preko telefona, se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj-prodajalec od naročnika prejme podpisano potrditev ponudbe ali ko prejme naročnikovo pisno izjavo, da sprejema ponudbo, ki mu jo je izdajatelj-prodajalec pred tem v skladu s predhodnim telefonskim dogovorom poslal na trajnem nosilcu podatkov, pri čemer mora ponudba vsebovati vse informacije iz prvega odstavka 18. člena ZVPot-1, prvega in tretjega odstavka 130. člena ZVPot-1 in 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/2015 s spremembami in dopolnitvami, ZIsRPS).
 • pri pogodbi, ki se sklepa preko naročila po pošti ali preko faksa, se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj-prodajalec od naročnika prejme podpisano potrditev ponudbe ali ko prejme naročnikovo pisno izjavo, da sprejema ponudbo, ki mu jo je izdajatelj-prodajalec pred tem na podlagi naročnikovega predhodnega povpraševanja poslal na trajnem nosilcu podatkov, pri čemer mora ponudba vsebovati vse informacije iz prvega odstavka 18. člena ZVPot-1, prvega in tretjega odstavka 130. člena ZVPot-1 in 32. člena ZIsRPS).
 • pri pogodbi, ki se sklepa preko oglaševanj v tisku z naročilnico se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj-prodajalec od naročnika prejme izpolnjeno in lastnoročno podpisano naročilnico, pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročilnice na voljo vse informacije iz prvega odstavka 18. člena ZVPot-1, prvega in tretjega odstavka 130. člena ZVPot-1 in 32. člena ZIsRPS).
 • pri pogodbi, ki se sklepa z izpolnjeno naročilnico po spletu se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj-prodajalec od naročnika prejme izpolnjeno naročilnico pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročila na voljo vse informacije iz prvega odstavka 18. člena ZVPot-1, prvega in tretjega odstavka 130. člena ZVPot-1 , 7. člena Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Ur. l. RS, št. 61/2006, s spremembami in dopolnitvami; ZEPT) in 32. člena ZIsRPS. Pri tem mora biti naročnik jasno in nedvoumno seznanjen z dejstvom, da je z oddajo naročila zavezan k plačilu – iz označbe funkcije, ki sproži oddajo naročila, mora nedvoumno izhajati, da je z oddajo naročila povezana obveznost plačila izdajatelju-prodajalcu (tretji odstavek 132. člena ZVPot-1).
 • pri pogodbi, ki se sklepa preko naročila po elektronski pošti se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj-prodajalec od naročnika prejme potrditev ponudbe ali ko prejme naročnikovo pisno izjavo, da sprejema ponudbo, ki mu jo je izdajatelj-prodajalec pred tem na podlagi naročnikovega predhodnega povpraševanja poslal na trajnem nosilcu podatkov, pri čemer mora ponudba vsebovati vse informacije iz prvega odstavka 18. člena ZVPot-1, prvega in tretjega odstavka 130. člena ZVPot-1 in 32. člena ZIsRPS). Pri tem mora biti naročnik jasno in nedvoumno seznanjen z dejstvom, da je z oddajo naročila zavezan k plačilu.
 • pri pogodbi, ki se sklepa preko terenskega tržnika izdajatelja-prodajalca – zunaj poslovnih prostorov se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko terenski tržnik od naročnika prejme izpolnjeno in lastnoročno podpisano naročilnico, pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročilnice na voljo vse informacije iz prvega odstavka 18. člena ZVPot-1, prvega in tretjega odstavka 130. člena ZVPot-1 in 32. člena ZIsRPS).
 • v kolikor potrošnik sklepa naročniško pogodbo osebno v oddelku Naročnin, se šteje da je pogodba sklenjena takrat, ko izdajatelj-prodajalec od naročnika prejme izpolnjeno in lastnoročno podpisano pogodbo, pod pogojem, da so bile naročniku pred podpisom pogodbe na voljo vse informacije iz prvega odstavka 130. člena ZVPot-1 in 32. člena ZIsRPS.

5.2. Pravne osebe

Pravne osebe in druge osebe, ki se po ZVPot-1 ne štejejo za potrošnike, se na tiskane edicije izdajatelja-prodajalca lahko naročijo po katerem koli prodajnem kanalu, in sicer:

 • po elektronski pošti na naslovu narocnine@delo.si,
 • z naročilom, poslanim po faksu na številko 01 47 37 613,
 • z naročilom, poslanim po pošti na naslov: Delo d.o.o., Naročnine, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana,
 • osebno v oddelku naročnin,
 • z naročilnico preko terenskih tržnikov izdajatelja-prodajalca,
 • po telefonu preko telefonskih tržnikov izdajatelja-prodajalca.

Pogodba je z osebami iz prejšnjega odstavka sklenjena, ko se pogodbeni stranki ustno ali pisno dogovorita o njenih bistvenih sestavinah (15. člen Obligacijskega zakonika, Ur. l. RS, št. 83/2001 s spremembami in dopolnitvami, OZ).

6. Plačevanje naročnine

Obračunavanje naročnine – naročnina za dnevne časopise in tednike se praviloma obračunava mesečno, na pisno zahtevo naročnika pa lahko tudi polletno ali letno. Naročnina za revije z mesečno ali daljšo periodo izhajanja pa se obračunava letno. V primeru, da ima naročnik naročenih več edicij, je naročnina za vse naročene edicije za določeno obračunsko obdobje lahko zaračunana na enem računu.

Račune izdajatelj-prodajalec izdaja praviloma v papirni obliki. Na zahtevo naročnika pa jih nadomesti z e-računom v spletno banko ali s PDF računom na e-mail. Cene se določajo v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom tiskanih edicij izdajatelja-prodajalca, ki je objavljen na spletni strani https://trgovina.delo.si/ceniki/. Naročnina se zaračunava praviloma v začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje, in sicer za predvideno število izidov v določenem obdobju.

Postopek pridobitve e-računa v spletni banki – naročnik, ki želi namesto papirnate oblike računa prejemati e-račun v spletno banko, izpolni v svoji spletni banki ustrezen prijavni obrazec kamor vpiše 13-mestni sklic z zadnjega prejetega računa. Po uspešni izpolnitvi prijavnega obrazca, banka prejemnika e-računa izdajatelju-prodajalcu posreduje prijavo z vsemi potrebnimi podatki. Naročnik se od prejemanja e-računa lahko odjavi z izpolnitvijo ustreznega obrazca v svoji spletni banki.

Postopek pridobitve računa na e-naslov v obliki PDF – naročnik, ki želi namesto papirnate oblike računa prejemati PDF račun na e-naslov, izpolni obrazec na spletni strani https://trgovina.delo.si/documents/4/E-racun_a4_obrazec.pdf .

Načini plačevanja – račune naročnik plačuje s plačilnim nalogom (položnico), poslanim na naslov naročnika, preko direktne obremenitve SEPA v banki ali z elektronskim nakazilom. Izdajatelj-prodajalec račune s plačilnimi nalogi pošilja predvidoma na začetku meseca za tekoči mesec oziroma za izbrano plačilno obdobje na začetku posameznega plačilnega obdobja.

Rok plačila za obstoječe naročnike je šestnajsti (16.) dan v mesecu, v katerem je bil izstavljen račun, za nove naročnike pa je rok plačila prvega računa deset (10) dni po izstavitvi računa.

Naročnik se s sklenitvijo pogodbe oz. plačilom prvega računa zavezuje, da bo redni plačnik naročene tiskane edicije.

Soglasje za direktno obremenitev SEPA – naročnik lahko poda pisno soglasje za otvoritev direktne obremenitve SEPA z izpolnitvijo obrazca na povezavi https://trgovina.delo.si/documents/5/SEPA-obrazec-za-sklenitev-direktne-obremenitve.pdf. Naročnik lahko SEPA direktno obremenitev odpre tudi osebno v oddelku naročnin, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro. Na enak način lahko tudi prekliče že dano soglasje oz. pošlje zahtevek za ukinitev plačevanja preko SEPA DB po elektronski pošti na narocnine@delo.si. Pravna oseba mora po sklenitvi SEPA DB pri izdajatelju – prodajalcu otvoritev priglasiti tudi v svoji banki.

Reklamacije na izdane račune – reklamacije za izdane račune lahko naročnik sporoči le v pisni obliki, upoštevajo pa se do roka plačila, navedenega na posameznem računu. Sprejema jih oddelek naročnin na naslovu: Delo d.o.o., Naročnine, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana, ali na e-naslovu: narocnine@delo.si. Pisni odgovor na reklamacijo bo naročniku posredovan najkasneje v roku osmih (8) dni od prejema pisne reklamacije.

Neredno plačevanje naročnine – v primeru nerednega poravnavanja obveznosti naročnik prejme na naslednji fakturi opomin, na plačilnem nalogu pa se k znesku tekoče naročnine prišteje tudi dolg. Če naročnik tri (3) mesece zaporedoma ne poravnava obveznosti iz naslova tekoče naročnine, se mu dostava časopisa ob koncu tretjega meseca začasno prekine do poravnave celotnega dolga. Prav tako se mu dostava časopisa začasno prekine do poravnave celotnega dolga, če ima neporavnane naročniške obveznosti, starejše od petinsedemdeset (75) dni. Prejemniku se naročeno edicijo začne ponovno pošiljati, če naročnik dolg v celoti poravna v roku petintridesetih (35) dni od prekinitve dostave. V kolikor naročnik dolg poravna kasneje, je potrebno za ponovno vzpostavitev dostave edicije skleniti novo naročniško razmerje. Naročnik, ki mu je bil pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, s prekinitvijo dostave zaradi neporavnanih obveznosti, kljub plačilu celotnega dolga in ponovni vzpostavitvi dostave naročene edicije, do akcijskega popusta ni več upravičen. Če pa naročnik dolga v petintridesetih (35) dneh od prekinitve dostave ne poravna ali ne poravna v celoti, se šteje, da je naročniško razmerje prenehalo. Dolgovani znesek (glavnica z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od naslednjega dne po zapadlosti posamezne terjatve do plačila) pa se preda pristojnim službam v nadaljnjo izterjavo.

7. Dostava

Dostava tiskanih edicij izdajatelja-prodajalca na katerikoli naslov v Sloveniji je vključena v naročnino in se izvaja preko organizirane raznašalske mreže, tam, kjer pa ta ni organizirana, pa preko Pošte Slovenije d.o.o. Poštnino krije izdajatelj – prodajalec.

O morebitnih spremembah dostave naročene edicije lahko Delo d.o.o. obvešča ali preko redne pošte, SMS sporočil ali pa preko e-pošte.

Reklamacije glede dostave sprejema oddelek naročnin na stacionarni telefonski številki 01 47 37 600 in na brezplačni telefonski številki 080 11 99 vse delovne dni v tednu.

Naročnik je dolžan sporočiti reklamacijo v zvezi z dostavo tiskane edicije v najkrajšem možnem času, praviloma na dan izida, vendar najkasneje v roku osmih (8) dni od neizpolnitve dostave. Izdajatelj-prodajalec bo v primeru, da je reklamacija utemeljena, dostavil nadomestni izvod v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku osmih (8) dni od prejema reklamacije. Odgovor na pisno reklamacijo bo naročniku posredovan najkasneje v roku osmih (8) dni od prejema pisne reklamacije.

Na naslove v tujini se tiskane edicije izdajatelja lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne ali prednostne pošiljke. Stroške poštnine po ceniku Pošte Slovenije d.o.o. plača naročnik. Izdajatelj-prodajalec se zavezuje, da bo tiskano edicijo, namenjeno v tujino, na pošto oddal na dan izida edicije. Na naslove v tujini dostava naročene edicije na dan izida le-te ni zagotovljena. Za zamude, ki nastanejo pri dostavi pošiljk po pošti, izdajatelj-prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti. Reklamacije, podane zaradi zamude pri dostavi naročenih izvodov in za izvode, ki jih prejemnik časopisa ne prejme, se pri obračunu naročnine ne upoštevajo.

8. Prenaročanje na počitniški naslov in začasna prekinitev dostave

8.1. Prenaročanje

8.1.1. Slovenija

Naročniki oziroma prejemniki naročenih edicij imajo možnost prenaročiti naročene tiskane edicije Delo, Nedelo in Slovenske novice na svoj počitniški naslov. Za druge edicije izdajatelja-prodajalca prenaročanje na počitniške naslove ni možno. Fizične osebe to storijo z oddajo zahtevka za prenaročilo na spletni strani https://info.delo.si/prenarocanje/, z elektronskim sporočilom, po telefonu, faksu ali pisno po pošti. Pravne osebe zahtevek za prenaročilo oddajo le v pisni obliki.

Prenaročilo tiskanih edicij Delo, Nedelo in Slovenske novice je možno na kateri koli naslov v Sloveniji kadar koli v letu, brez doplačila za dostavo, vendar za obdobje najmanj treh (3) neprekinjenih dni. Prenaročilo začne veljati najpozneje v treh (3) delovnih dneh od dneva prejema popolno izpolnjenega zahtevka za prenaročilo.

8.1.2. Tujina

Prenaročilo naročenih tiskanih edicij Delo, Nedelo in Slovenske novice je možno tudi na druge naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine po ceniku Pošte Slovenije d.o.o. Edicije se na naslove v tujini pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne ali prednostne pošiljke. Na naslove v tujini dostava naročene edicije na dan izida le-te ni zagotovljena. Za zamude, ki nastanejo pri dostavi pošiljk po pošti, izdajatelj ne prevzema nobene odgovornosti. Reklamacije, podane zaradi zamude pri dostavi naročenih izvodov in za izvode, ki jih prejemnik časopisa ne prejme, se pri obračunu naročnine ne upoštevajo.

8.2. Začasna prekinitev dostave

Naročnikom oziroma prejemnikom naročenih edicij se lahko na njihovo zahtevo začasno prekine dostava katere koli tiskane edicije izdajatelja-prodajalca. Fizične osebe to storijo z oddajo zahtevka za začasno prekinitev dostave na spletni strani https://info.delo.si/zacasna-prekinitev-dostave/, z elektronskim sporočilom, po telefonu, faksu ali pošti. Pravne osebe lahko zahtevek za začasno prekinitev dostave oddajo le v pisni obliki.

V zahtevku za začasno prekinitev dostave naročnik oziroma prejemnik naročene edicije navede datum začetka začasne prekinitve dostave in datum, do vključno katerega velja začasna prekinitev. Z naslednjim dnem po datumu, do vključno katerega velja začasna prekinitev, začne prejemnik naročene edicije ponovno prejemati naročeno edicijo na naslov, na katerega jo je prejemal pred začasno prekinitvijo dostave. Izvodi, ki izidejo v času začasne prekinitve dostave in naročniku oziroma prejemniku naročene edicije niso dostavljeni, se naročniku v primeru, da plačuje naročnino mesečno, ne zaračunajo, če so mu bili pa že zaračunani, se mu odštejejo. Znesek dobropisa se mu upošteva na plačilnem nalogu pri naslednjem računu.

Če naročnik plačuje naročnino vnaprej za letno obdobje po pogojih, ki veljajo za letno naročnino, se mu plačila za nedostavljene izvode v obdobju začasne prekinitve dostave upoštevajo na plačilnem nalogu pri morebitnem naslednjem računu. Na pisno zahtevo naročnika, se lahko znesek dobropisa vrne.

Začasna prekinitev dostave je možna za najmanj pet (5) neprekinjenih dni in lahko neprekinjeno traja največ devetdeset (90) dni. V enem koledarskem letu je lahko dostava skupno prekinjena za največ devetdeset (90) dni. Če naročnik oziroma prejemnik naročene edicije želi začasno prekiniti dostavo za neprekinjeno obdobje, daljše od devetdeset (90) dni, oziroma če je v koledarskem letu skupno že prekinil dostavo za obdobje več kot devetdeset (90) dni, se šteje, da je podal odpoved naročniškega razmerja. V slednjem primeru se lahko zahtevek za začasno prekinitev dostave poda le v pisni obliki.

Začasna prekinitev dostave začne veljati najpozneje v treh (3) delovnih dneh od dneva prejema popolno izpolnjenega zahtevka za začasno prekinitev.

9. Odgovornost izdajatelja–prodajalca za stvarne napake

Izdajatelj-prodajalec je odgovoren za stvarne napake naročenih edicij ob dostavi, ne glede na to, ali so bile izdajatelju-prodajalcu znane ali ne. Izdajatelj-prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake naročenih edicij, ki se pokažejo po dostavi, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Izdajatelj-prodajalec nosi vse stroške reklamacij in zahtevkov naročnikov iz naslova utemeljenih stvarnih napak. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva. Naročnik oz. uporabnik mora o napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti izdajatelja – prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila napaka odkrita, najkasneje pa v dveh letih od izročitve stvari oziroma opravljene storitve, sicer izgubi pravico iz tega naslova. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na naročeni ediciji natančneje določajo določila ZVPot-1.

10. Prekinitev naročniškega razmerja in odstop od pogodbe

Zahteva za prekinitev naročniškega razmerja oziroma odpoved tiskane edicije mora biti podana v pisni obliki, poslana na naslov: Delo d.o.o., Naročnine, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana ali na e-naslov narocnine@delo.si oz. po faksu na št. 01 47 37 613. Oseba, ki ni naročnik, lahko zahtevo za prekinitev naročniškega razmerja poda samo ob predložitvi pisnega pooblastila s strani naročnika.

Pisne odpovedi, prejete do petindvajsetega (25.) dne v mesecu, začnejo veljati s prvim (1.) dnem naslednjega meseca ali na izbrani dan v naslednjem mesecu. Odpovedi, prejete po petindvajsetem (25.) dnevu v mesecu, se štejejo za prejete v naslednjem mesecu in začnejo veljati s prvim (1.) dnem meseca, ki sledi mesecu, ki se šteje za mesec prejema odpovedi. Vračilo morebitnega dobroimetja izdajatelj-prodajalec vrne na naročnikov transakcijski račun po prejemu pisnega zahtevka s strani naročnika oz. če to ni možno, izdajatelj-prodajalec vračilo dobroimetja izvrši skladno s prejetim pravnomočnim sklepom o dedovanju.

V kolikor je naročnik plačal naročnino vnaprej za letno obdobje po pogojih, ki veljajo za letno naročnino, odpoved začne veljati s prvim (1.) dnem po zaključku obračunskega obdobja, za katerega je že plačana naročnina. Če naročnik, ki je plačal naročnino vnaprej, želi naročnino prekiniti pred potekom obdobja, za katerega je že plačana naročnina, se mu naročnina za že dostavljene izvode obračuna po rednih pogojih iz cenika za mesečno naročnino. Morebitno nastalo razliko pa je naročnik dolžan doplačati oz. se mu le-ta vrne na transakcijski račun, ki ga pisno sporoči izdajatelju-prodajalcu.

Pri pogodbah, ki se sklepajo na daljavo, ima naročnik, ki se po ZVPot-1 šteje za potrošnika, v skladu s 134. členom ZVPot-1) v zvezi s 6. točko prvega odstavka 135. člena ZVPot-1 pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prejema prvega izvoda časopisa oz. v štirinajstih (14) dneh od dneva sklenitve pogodbe, v kolikor je le-ta kasnejši, brez navedbe vzroka izdajatelja-prodajalca obvesti, da odstopa od pogodbe in z vračilom časopisov od izdajatelja-prodajalca zahteva vračilo vseh opravljenih plačil. V skladu z drugim odstavkom 141. člena ZVPot-1 naročnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo neposredne stroške vračila časopisov ali digitalne vsebine, ki je dobavljena na materialnem nosilcu podatkov. Odstopni rok iz 134. člena ZVPot-1 začne teči z dnem prejema prvega izvoda naročene edicije oz. z dnem sklenitve te pogodbe, v kolikor je le-ta kasnejši. Obvestilo o odstopu lahko naročnik izdajatelju-prodajalcu predloži na standardnem obrazcu za odstop, ki je priložen ponudbi, na voljo pa je tudi na spletni strani https://trgovina.delo.si/documents/61/Odstopna-izjava-december-2021.pdf ali z nedvoumno pisno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od naročniške pogodbe. Šteje se, da je obvestilo o odstopu podano pravočasno, če ga naročnik izdajatelju-prodajalcu pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe izdajatelj-prodajalec v skladu s prvim odstavkom 143. člena ZVPot-1 nemudoma oz. najkasneje v štirinajstih (14) dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe naročniku vrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave izdajatelja-prodajalca ). Tako povračilo izdajatelj-prodajalec izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, na plačnikov osebni ali poslovni račun, razen če je med pogodbenima strankama izrecno pisno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila naročnik-potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Izdajatelj-prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler naročnik-potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kaj se zgodi prej. Naročnik prejete izvode edicij vrne izdajatelju-prodajalcu nemudoma in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih (14) dneh po oddaji obvestila o odstopu od pogodbe, in sicer na običajen način po pošti. Rok se upošteva, če naročnik-potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom štirinajstih (14) dni. Naročnik-potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

11. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Izdajatelj-prodajalec bo osebne podatke naročnika in prejemnika naročene edicije uporabljal za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov – (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju GDPR) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/2022, ZVOP-2). V primeru, ko je prejemnik naročene edicije drug kot naročnik, bo Delo d.o.o. v skladu s 14. členom GDPR prejemnika naročene edicije o obdelavi njegovih osebnih podatkov obvestilo. S sklenitvijo naročniškega razmerja bo Delo d.o.o. osebne podatke naročnika in prejemnika obdelovalo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. S sklenitvijo naročniškega razmerja bo Delo d.o.o. naročnikove posredovane osebne podatke poleg namena izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ter s tem namenom povezanih vsebin, obdelovalo tudi za namene neposrednega trženja oglasnih gradiv, revij, pošiljanja ponudb, vabil na dogodke Dela d.o.o. ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in zbiranje naročil. Na podlagi člena 6 (1e) GDPR posameznik lahko obdelavo njegovih osebnih podatkov, razen obdelave potrebne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter s tem povezanih vsebin, kadarkoli spremeni oz. pisno zahteva, da Delo d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja oglasnih gradiv, revij, pošiljanja ponudb, vabil na dogodke Dela d.o.o. ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in zbiranje naročil. Izdajatelj-prodajalec je dolžan na svoje stroške najkasneje v enem mesecu ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Naročniku pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-2 in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Svojo zahtevo po preklicu soglasja lahko naročnik izvede tako, da, na povezavi https://info.delo.si/gdprsoglasje/ »klikne« na okvir »odjavi«, ali pa da svojo zahtevo posreduje na naslov: dpo@delo.si oz. pisno na naslov Delo d.o.o., Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

Delo d.o.o. bo osebne podatke, potrebne za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, ter podatke prejemnika, v kolikor le-ta ni enak naročniku, hranilo za čas trajanja pogodbenega razmerja in še 3 leta po zaključku le-tega, v primeru, ko bi bilo potrebno, da Delo d.o.o. osebne podatke naročnika-potrošnika zaradi razlogov izvrševanja svojih zakonitih pravic izhajajoč na podlagi izvajanja naročniške pogodbe obdeluje dlje, pa tako dolgo dokler bo zato obstajala zakonita pravna podlaga za obdelavo.

Osebni podatki se ne posredujejo nikamor razen zgolj pogodbenim partnerjem-obdelovalcem osebnih podatkov Dela d.o.o., zgolj v delu, ko je to za dosego namena uspešne dostave naročene edicije nujno, vendar morajo ti spoštovati pravila in zahteve Dela d.o.o. za ustrezno obdelavo osebnih podatkov, Delo d.o.o. pa ima z njimi sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

V primeru, da želi naročnik-potrošnik od Delo d.o.o. dobiti kakršnekoli informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kot npr. vpogled, izvesti morebitni popravek ali izbris, prenos, omejiti obdelave podatkov ali obdelavi ugovarjati, to sporoči po elektronski pošti na naslov: dpo@delo.si ali pisno na naslov Delo d.o.o., Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana. Navedena kontakta sta tudi kontakta namenjena komunikaciji z osebo pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov Delo d.o.o.. Na vašo zahtevo naročnika-potrošnika bo Delo d.o.o. odgovoril kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno. V primeru, da naročnik-potrošnik ne bo zadovoljen z odgovorom v zvezi s pravicami glede varstva osebnih podatkov, ima možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki je Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, 01 230 97 30 in gp.ip@ip-rs.si.

12. Spremembe splošnih pogojev in končne določbe

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani izdajatelja-prodajalca https://trgovina.delo.si/splosni-pogoji-za-narocnike-tiskanih-edicij-in-necasopisnih-produktov. V primeru spremembe teh splošnih pogojev bodo naročniki o tem obveščeni z objavo sprememb na istem spletnem naslovu ali v tiskanih edicijah izdajatelja-prodajalca. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so sestavni del pogodbe med naročnikom in izdajateljem-prodajalcem. V tiskani obliki jih lahko naročniki dobijo v oddelku naročnin.

Naročnik naročene edicije je seznanjen, da lahko družba Delo d.o.o. v primeru, da naročnik dolga v petintridesetih (35) dneh od prekinitve dostave skladno s točko 6. teh splošnih pogojev ne poravna ali ne poravna v celoti, pri pristojnih organih in institucijah skladno z zakonom opravlja poizvedbe in pridobiva ustrezne podatke, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oziroma zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Izdajatelj-prodajalec lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev bodo naročniki o tem predhodno obveščeni z objavo na spletni strani https://trgovina.delo.si/ ali v tiskanih edicijah izdajatelja-prodajalca.

Če izdajatelj-prodajalec ne prejme pisne zahteve za prekinitev naročniškega razmerja v petnajstih (15) dneh od dneva, ko objavi spremenjene splošne pogoje, se šteje, da naročnik naročene edicije s spremembami splošnih pogojev soglaša in da spremenjeni splošni pogoji med strankama veljajo od uveljavitve spremembe dalje.

Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, veljajo Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 24/2008 s .spremembami in dopolnitvam, ZT-1) in Obligacijski zakonik (OZ).

Splošni pogoji začnejo veljati z dnem 27.05.2024. Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev za naročnike tiskanih edicij v celoti prenehajo veljati dosedanji splošni pogoji za naročnike tiskanih edicij in nečasopisnih produktov podjetja Delo d.o.o. z dne 11.08.2023.

Pisne pritožbe v zvezi z naročniškimi razmerji za tiskane edicije podjetja Delo d.o.o. lahko naročniki pošljejo na naslov: Delo d.o.o., Trženje naklad, Likozarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

Stranki naročniškega razmerja si bosta prizadevali vse morebitne spore reševati sporazumno. V kolikor sporazum ne bo možen, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. Izdajatelj-prodajalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (tretji odstavek 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Ur. l. RS, št. 81/2015 s spremembami in dopolnitvami, ZIsRPS). Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je dostopna na spletni povezavi https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL (četrti odstavek 32. člena ZIsRPS).

Delo d.o.o.

Ljubljana, 27. maj 2024