Anketa
Kaj najraje kupujete?
Časopise
Knjige
Revije
DVD-je
CD-je
Igračke


Rezultati
Splošni pogoji za naročnike tiskanih edicij in nečasopisnih produktov podjetja Delo d.o.o.

I. Splošne določbe

Delo d.o.o., izdaja tiskane edicije (časopise, revije in revijalne priloge), ki jih je možno kupiti v prosti prodaji ali se nanje naročiti. Na tiskane edicije se lahko naročijo fizične in pravne osebe. Tiskane edicije ponujajo različne možnosti sodelovanja bralcev: nagradne križanke, nagradne igre, natečaje in druge možnosti sodelovanja pri nastajanju posamezne edicije.


II. Opredelitev pojmov

Tiskana edicija – dnevni, tedenski, mesečni ali dvomesečni časopis oziroma revija.

Dnevni časopis – časopis, ki izhaja od ponedeljka do sobote ali od ponedeljka do nedelje.

Tednik – časopis oziroma revija, ki izhaja enkrat tedensko.

Mesečnik – časopis oziroma revija, ki izhaja enkrat na mesec.

Dvomesečnik – časopis oziroma revija, ki izhaja enkrat na dva meseca.

Brezplačna revijalna priloga – brezplačna tiskana edicija, priložena dnevnima časopisoma Delo in Slovenske novice, tedniku Nedelo ali samo enemu od njih.

Brezplačnik – nenaslovljena brezplačna tiskana edicija, ki jo Delo d.o.o., brezplačno dostavlja na vnaprej določeno število naslovov.

Prejemnik naročene edicije – fizična ali pravna oseba, ki prejema časopis na podlagi naročniškega razmerja kot je opredeljeno s temi Splošnimi pogoji. Če prejemnik naročene edicije obenem ni hkrati tudi plačnik, ne prejema računov za naročnino, temveč račune za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje naročnik.

Naročnik – fizična ali pravna oseba, ki po katerem koli prodajnem kanalu sklene naročniško razmerje za eno ali več Delovih edicij in soglaša s temi Splošnimi pogoji. Račune z zaračunano naročnino prejema po pošti ali po raznašalcu na želeni naslov, če pa naročnik ni hkrati tudi prejemnik naročene edicije, ampak le plačuje račune za naročnino za drugega prejemnika naročene edicije, se šteje, da je le plačnik. Naročnik naročniškega razmerja je vedno plačnik.

Naročnina – plačilo za prejemanje naročene tiskane edicije na želeni naslov. Naročnina za dnevna časopisa se poravnava mesečno, polletno ali letno. Cene se določajo v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom tiskanih edicij Dela, d.o.o., ki je objavljen na spletni strani http://trgovina.delo.si/. Naročnina se zaračunava praviloma v začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje (mesečno, polletno, letno).

Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskane edicije Dela, d.o.o., naroči po različnih prodajnih kanalih, in sicer preko spletne strani, po elektronski pošti, preko telefona, po faksu, s poslano naročilnico oziroma pismom, poslanim po pošti ali preko izdajateljevih terenskih in telefonskih tržnikov. Pri tem se ustno naročilo preko telefona šteje kot dejansko naročilo v skladu s temi Splošnimi pogoji.

Naročniško razmerje – naročniško razmerje na edicijo nastane s sklenitvijo pogodbe med naročnikom in izdajateljem edicije. Pogodba je sklenjena, ko se pogodbeni stranki ustno ali pisno sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah (vrsta edicije in cena) (15. člen Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS št. 83/2001 s spremembami in dopolnitvami; OZ)). Pri pogodbah, ki so sklenjene na daljavo, in sicer preko telefonskega pogovora, se šteje, da so sklenjene takrat, ko naročnik po pridobitvi informacij iz 43b. člena Zakona o varstvu potrošnikov (UR. l. RS št. 20/98 s spremembami in dopolnitvami; ZVPot) s strani izdajatelja edicije le-temu ustno izjavi voljo za sklenitev pogodbe. Pri pogodbah, ki so sklenjene preko oglaševanj v tisku z naročilnico, se šteje, da so sklenjene takrat, ko izdajatelj od naročnika prejme izpolnjeno in lastnoročno podpisano naročilnico, pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročilnice na voljo informacije iz 43b. člena ZVPot. Pri pogodbah, ki so sklenjene z izpolnjeno naročilnico preko svetovnega spleta oziroma preko naročila po elektronski pošti, se šteje, da so sklenjene takrat, ko izdajatelj edicije od naročnika prejme izpolnjeno naročilnico oziroma naročilo preko elektronske pošte, pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročila na voljo informacije iz 43b. člena ZVPot oziroma 7. člena Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (Ur. l. RS št. 61/2006 s spremembami in dopolnitvami; ZEPT). Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, preko izdajateljevega terenskega tržnika, se šteje, da je pogodba sklenjena takrat, ko terenski tržnik od naročnika prejme izpolnjeno in lastnoročno podpisano naročilnico, pod pogojem, da je terenski tržnik naročniku pred sprejemom naročilnice izročil pisno obvestilo iz 46b. člena ZVPot.

Splošni pogoji– splošni pogoji so objavljeni na spletni strani http://trgovina.delo.si/. V tiskani obliki pa jih naročniki lahko pridobijo v oddelku Naročnin, na naslovu Slovenčeva 19a, Ljubljana.

Nagradna igra – igra, objavljena v edicijah Dela, d.o.o., v kateri lahko sodeluje kdor koli, razen oseb zaposlenih v Delu, d.o.o., oseb, zaposlenih v morebitnih partnerskih družbah Dela, d.o.o., ter oseb, ki so ožji družinski člani omenjenih oseb. Za sodelovanje v nagradni igri lahko sodelujoči v primeru, da je izžreban, prejme nagrado. Natančna pravila nagradne igre so za vsako nagradno igro objavljena posebej.

Nagradna križanka – križanka, objavljena v tiskanih edicijah Dela, d.o.o. Za poslano rešitev lahko reševalec v primeru, da je izžreban, prejme razpisano nagrado.

Nečasopisni produkt – produkt v ponudbi Dela, d.o.o., ki je v prodaji s katero od tiskanih edicij Dela, d.o.o., ali se prodaja samostojno. Za posamezen nečasopisni produkt se lahko objavijo ločeni splošni pogoji, ki so objavljeni pri posameznem nečasopisnem produktu posebej.


III. Tiskane edicije Dela, d.o.o.

 • Delo – dnevni časopis, ki izhaja od ponedeljka do sobote.
 • Slovenske novice – dnevni časopis, ki izhaja od ponedeljka do nedelje.
 • Nedelo – tednik, ki izhaja vsako nedeljo.
 • Ona – brezplačna revijalna priloga, ki je ob torkih priložena Delu in Slovenskim novicam.
 • Deloindom – brezplačna revijalna priloga, ki je vsako drugo sredo v mesecu priložena Delu in Slovenskim novicam.
 • Polet – brezplačna revijalna priloga, ki je drugi četrtek v mesecu priložena Delu in Slovenskim novicam.
 • Rekord - brezplačna revijalna priloga, ki je priložena Delu in Slovenskim novicam.
 • Vikend – brezplačna revijalna priloga, ki je ob petkih priložena Delu v prosti prodaji ter naročniškim izvodom Dela in Slovenskih novic, ob sobotah pa Slovenskim novicam v prosti prodaji (na prodajnih mestih).
 • Sobotna priloga – brezplačna priloga, ki izhaja ob sobotah in je priložena Delu.
 • Super 50 – brezplačna priloga, ki izide dvanajstkrat letno, in sicer je vsak prvi ponedeljek v mesecu priložena Delu in Slovenskim novicam. Posameznih izvodov edicije ni v prosti prodaji. Kot samostojen časopis jo je na želen naslov možno naročiti le s plačilom letne naročnine.
 • Odprta kuhinja – brezplačna revijalna priloga, ki je priložena časopisu Nedelo.
 • Svet kapitala - brezplačna revijalna priloga, ki je zadnji petek v mesecu priložena Delu.
 • Grafičar – revija, ki izhaja na dva meseca, namenjena grafični javnosti.  
 • Onaplus – samostojna revija, ki izhaja desetkrat letno.
 • Suzy - samostojna tabloidna revija, ki izhaja ob petkih.


IV. Naročanje

Fizične osebe se na tiskane edicije Dela, d.o.o., lahko naročijo: z izpolnjeno e-naročilnico preko spletne strani http://trgovina.delo.si/, po elektronski pošti na naslov narocnine@delo.si, preko brezplačne telefonske številke 080 11 99, preko stacionarne številke 01 47 37 600, z naročilnico, poslano po faksu na številko 01 47 37 613, z naročilnico oziroma pismom, poslanim po pošti na naslov Delo d.o.o., Naročnine, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, z naročilnico preko izdajateljevega terenskega tržnika in po telefonu preko izdajateljevih tržnikov iz klicnega centra.

Pravne osebe se na tiskane edicije Dela, d.o.o., lahko naročijo pisno po pošti na naslov Delo d.o.o., Naročnine, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, po faksu na številko 01 47 37 613, po elektronski pošti na naslov narocnine@delo.si, z naročilnico preko izdajateljevega terenskega tržnika in po telefonu preko izdajateljevih tržnikov iz klicnega centra.

Prejemnik naročene edicije začne prejemati naročeni dnevni časopis predvidoma tri (3) delovne dni po prejemu naročila, ostale tiskane edicije pa lahko tudi kasneje – v odvisnosti od datuma izida vendar ne prej kot v treh delovnih dneh od dneva prejema naročila.

Naročniku pripadajo vse pravice v skladu z ZVPot in ZEPT. Pogodba, ki jo sklene na podlagi naročila, posredovanega ustno po telefonu, postane pravno zavezujoča najkasneje takrat, ko naročnik po pridobitvi informacij iz 43b. člena ZVPot plača prvi račun za naročnino, pri čemer se šteje, da je najkasneje takrat tudi sklenjeno naročniško razmerje, katerega sestavni del so tudi ti Splošni pogoji. Naročilo, posredovano v pisni obliki, pa začne veljati z dnem, ko Delo d.o.o., prejme pisno naročilnico pod pogojem, da so bile naročniku pred oddajo naročilnice na voljo informacije iz 43b. člena ZVPot oziroma 7. člena ZEPT, v primeru pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov pa, da je bilo naročniku pred oddajo naročilnice izročeno pisno obvestilo iz 46b. člena ZVPot.

Vsa naročniška razmerja se sklepajo za nedoločen čas.

Naročnik se s plačilom prvega računa zavezuje, da bo redni plačnik naročene tiskane edicije.

Naročnik v naročilu določi, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati naročeno tiskano edicijo.

Časopis oziroma revijo je možno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine. Naročnina in poštnina se plačata vnaprej na podlagi izstavljenega predračuna. Na tuje naslove dostava na dan izida naročene edicije ni zagotovljena. Edicije na naslove v tujini se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne ali prednostne pošiljke. Za zamude, ki nastanejo pri dostavi pošiljk po pošti, Delo d.o.o., ne prevzema nobene odgovornosti. Reklamacije, podane zaradi zamude pri dostavi naročenih izvodov, se pri obračunu naročnine ne upoštevajo.

Popusti pri naročninah se določajo glede na trenutno veljavno poslovno politiko podjetja in so objavljeni v ceniku Delovih edicij na spletni strani http://trgovina.delo.si/.


V. Plačevanje naročnine

Račune naročnik plačuje s plačilnim nalogom (položnico), poslanim na naslov naročnika, s trajnikom v banki ali elektronskim nakazilom. Račune s plačilnimi nalogi pošilja Delo, d.o.o., praviloma na začetku meseca za tekoči mesec oziroma za izbrano plačilno obdobje (polletno, letno) na začetku posameznega plačilnega obdobja.

Rok plačila za obstoječe naročnike je 15 dni po izstavitvi računa, za nove naročnike pa je rok plačila prvega računa 10 dni po izstavitvi računa. Trajni nalog lahko odpre fizična oseba v vseh poslovnih enotah NLB, d. d., ne glede na to, pri kateri banki na območju Slovenije ima odprt osebni račun, pravna oseba pa le, če ima poslovni račun odprt pri NLB, d. d. Trajni nalog lahko naročnik odpre tudi osebno v oddelku Naročnin, na naslovu Slovenčeva 19a v Ljubljani vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.

Pisne reklamacije v zvezi z obračunom naročnine se upoštevajo do roka plačila, navedenega na posameznem računu. Sprejema jih oddelek Naročnin na e-naslovu narocnine@delo.si ali na naslovu Delo d.o.o., Naročnine, Dunajska 5, 1509 Ljubljana.

V primeru nerednega poravnavanja obveznosti naročnik na naslednji fakturi prejme opomin, na plačilnem nalogu pa se k znesku tekoče naročnine prišteje tudi dolg. Če naročnik svojih obveznosti ne poravna za obdobje treh tekočih mesecev ali ima neporavnane obveznosti izpred več kot treh mesecev, se mu dostava časopisa začasno prekine do poravnave dolga. Prejemniku se naročeno edicijo začne ponovno pošiljati, če naročnik dolg poravna v roku 32 dni od prekinitve. V kolikor naročnik dolg poravna kasneje, je potrebno tiskano edicijo ponovno naročiti. Če je bil naročniku pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, s prekinitvijo dostave zaradi neporavnanih obveznosti do le-tega pri ponovni vzpostavitvi dostave naročene edicije ni več upravičen.

VI. Spremembe Splošnih pogojev

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani http://trgovina.delo.si/.

V primeru spremembe teh Splošnih pogojev bodo naročniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani http://trgovina.delo.si/ ali v tiskanih edicijah Dela, d.o.o.


VII. Sprememba cenika Delovih edicij

Naročnina se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika, ki je objavljen na spletni strani http://trgovina.delo.si/. V primeru spremembe cen naročnin Delovih edicij bodo naročniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani http://trgovina.delo.si/ ali v tiskanih edicijah Dela, d.o.o.. Spremenjene cene naročnin veljajo oziroma se obračunajo od dneva objave vsakokratne spremembe cenika Delovih edicij dalje.


VIII. Prenaročanje na počitniški naslov in začasna prekinitev dostave

PRENAROČANJE

Naročniki oziroma prejemniki naročenih edicij imajo možnost prenaročiti naročene tiskane edicije Delo, Nedelo in Slovenske novice na svoj počitniški naslov. Fizične osebe to storijo z oddajo zahtevka za prenaročilo na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu, faksu ali pisno po pošti. Pravne osebe zahtevek za prenaročilo oddajo le v pisni obliki (po faksu, pošti ali po elektronski pošti).

Prenaročilo je možno na kateri koli naslov v Sloveniji kadar koli v letu, brez dodatnega doplačila za dostavo. V poletni sezoni je možno naročene tiskane edicije brez doplačila za dostavo prenaročiti tudi na počitniške naslove na Hrvaškem, ki se dostavljajo po pošti.Obdobje trajanja poletne sezone, v katerem je možno prenaročanje na Hrvaško, se vsako leto pred sezono objavi na spletni strani http://trgovina.delo.si/vsebina/prenarocilo. Dostava na dan izida na naslovu na Hrvaškem ni zagotovljena.

Prenaročilo je možno tudi na druge naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine po ceniku Pošte Slovenije. Dostava na dan izida tiskane edicije ni zagotovljena.

Delo d.o.o. v zvezi s prepozno dostavljenimi ali nedostavljenimi izvodi, poslanimi v tujino (tudi na Hrvaško) ne prevzema nobene odgovornosti. Reklamacije se pri obračunu ne upoštevajo. Naročnik je obveščen, da dostavo naročenih tiskovin na Hrvaškem izvaja Pošta Hrvaške skladno s svojo politiko, na katero Delo d.o.o. nima vpliva, zato naročnik ob zahtevi za prenaročilo sprejme polno odgovornost glede morebitne nedostave časopisa.

Prenaročilo začne veljati najpozneje tri (3) delovne dni od dneva prejema popolno izpolnjenega zahtevka za prenaročilo.

Prenaročilo je možno za najmanj pet (5) dni.


ZAČASNA PREKINITEV DOSTAVE

Naročnikom oziroma prejemnikom naročenih edicij se lahko na njihovo zahtevo začasno prekine dostava tiskanih edicij Delo, Nedelo in Slovenske novice. Fizične osebe to storijo z oddajo zahtevka za začasno prekinitev dostave na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu, faksu ali po pošti. Pravne osebe lahko zahtevek za začasno prekinitev dostave oddajo le v pisni obliki (po faksu, pošti ali elektronski pošti).

V zahtevku za začasno prekinitev dostave naročnik oziroma prejemnik naročene edicije navede datum začetka začasne prekinitve dostave in datum, do vključno katerega velja začasna prekinitev. Z naslednjim dnem po datumu, do vključno katerega velja začasna prekinitev, začne prejemnik naročene edicije ponovno prejemati naročeno edicijo. Izvodi, ki izidejo v času začasne prekinitve dostave in naročniku oziroma prejemniku naročene edicije niso dostavljeni, se naročniku v primeru, da plačuje naročnino mesečno, ne zaračunajo.

Če naročnik plačuje naročnino vnaprej za polletno oziroma letno obdobje po pogojih, ki veljajo za polletno oziroma letno naročnino, se mu plačila za nedostavljene izvode v obdobju začasne prekinitve dostave upoštevajo pri obračunu, vendar se mu ne vrnejo na transakcijski račun.

Začasna prekinitev dostave ne sme neprekinjeno trajati več kot 90 dni. V enem koledarskem letu je lahko dostava skupno prekinjena za največ 90 dni. Če naročnik oziroma prejemnik naročene edicije želi začasno prekiniti dostavo za neprekinjeno obdobje, daljše od 90 dni, oziroma če je v koledarskem letu skupno že prekinil dostavo za obdobje 90 dni, se šteje, da gre za stalno odpoved naročniškega razmerja. Naročnik oziroma prejemnik naročene edicije mora v tem primeru poslati pisno odjavo po faksu, pošti ali elektronski pošti.

Začasna ustavitev začne veljati najpozneje tri (3) delovne dni od dneva prejema popolno izpolnjenega zahtevka za začasno ustavitev.

Začasna prekinitev dostave je možna za najmanj pet (5) dni.


IX. Podatki o naročniku oziroma prejemniku naročene edicije

Delo d.o.o., bo osebne podatke prejemnika naročene edicije oziroma naročnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami, ZVOP-1). Z naročilom naročnik oziroma prejemnik naročene edicije dovoljuje, da Delo d.o.o., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke Dela, d.o.o., in partnerskih podjetij Dela, d.o.o., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma da posredovane podatke uporabi za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko Delo d.o.o., hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve naročnika oziroma prejemnika naročene edicije. Posameznik lahko v skladu s 73. členom ZVOP-1 kadarkoli pisno zahteva, da Delo d.o.o., trajno ali začasno preneha uporabljati posredovane osebne podatke za namene neposrednega trženja, pri čemer je Delo d.o.o., na svoje stroške dolžno v petnajstih (15) dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih (5) dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Naročniku oziroma prejemniku naročene edicije pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 s spremembami in dopolnitvami; ZVPot).

Naročila in ostale zahteve oddane na spletnem mestu http://trgovina.delo.si/, se hranijo pri Delu, d.o.o., zaradi izvršitve pogodbenih obveznosti, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe Delo d.o.o., in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).


X. Dostava

Dostava tiskanih edicij na kateri koli naslov v Sloveniji je vključena v naročnino in se izvaja preko organizirane raznašalske mreže, oziroma tam, kjer ta ni organizirana, preko Pošte Slovenije. Poštnino krije družba Delo d.o.o.

Reklamacije glede dostave sprejema oddelek Naročnin na stacionarni številki 01 47 37 600 in na brezplačni telefonski številki 080 11 99 od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure ter ob sobotah (razen praznikov) od 7. do 12. ure.


XI. Prekinitev naročniškega razmerja - odpoved tiskane edicije

Prekinitev naročniškega razmerja oziroma odpoved tiskane edicije mora biti podana v pisni obliki (po faksu, pošti ali elektronski pošti).

Odpovedi, prejete do petindvajsetega (25) dne v mesecu, začnejo veljati s prvim dnem naslednjega meseca ali na izbrani dan v naslednjem mesecu. Odpovedi, prejete po petindvajsetem (25) dnevu v mesecu, se obravnavajo kot prejete v naslednjem mesecu in začnejo veljati s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu, ki se obravnava kot mesec prejema odpovedi.

Če je naročnik plačal naročnino vnaprej za polletno oziroma letno obdobje po pogojih, ki veljajo za polletno oziroma letno naročnino in želi naročnino prekiniti pred potekom že plačane polletne oziroma letne naročnine, se mu naročnina za že dostavljene izvode obračuna po rednih pogojih iz cenika, morebitna nastala razlika pa se vrne na transakcijski račun, ki ga plačnik sporoči v pisni obliki.

XII. Končne določbe

Naročnik oziroma prejemnik naročene edicije izrecno in nepreklicno dovoljuje Delu, d.o.o. da lahko ob kršitvi teh Splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oziroma zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom in Delom, d.o.o. Objavljeni so na spletni strani http://trgovina.delo.si/, v tiskani obliki pa jih lahko naročniki dobijo v oddelku Naročnin, na naslovu Slovenčeva 19a, Ljubljana.

Za vse, kar ni določeno s temi Splošnimi pogoji, veljajo Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 s spremembami in dopolnitvami; ZVPot), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 24/08 s spremembami in dopolnitvami; ZT-1) in Obligacijski zakonik.

Delo d.o.o. lahko spreminja Splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Vsakokrat veljavni Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani http://trgovina.delo.si/.

V primeru spremembe teh Splošnih pogojev bodo naročniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani http://trgovina.delo.si/ ali v tiskanih edicijah Dela, d.o.o.

Če Delo d.o.o., ne prejme pisne zahteve za prekinitev naročniškega razmerja v petnajstih (15) dneh od dneva, ko objavi spremenjene Splošne pogoje, se šteje, da naročnik naročene edicije s spremembami Splošnih pogojev soglaša.

Stranke naročniškega razmerja si bodo prizadevale vse morebitne spore reševati po mirni poti, če pa to ne bo možno, se dogovorijo za uporabo slovenskega prava in pristojno sodišče v Ljubljani.

Splošni pogoji začnejo veljati z dnem 10.05.2016. Z dnem uveljavitve teh Splošnih pogojev za naročnike tiskanih edicij in nečasopisnih produktov Dela, d.o.o., v celoti prenehajo veljati dosedanji Splošni pogoji za naročnike.


Delo d.o.o.

Ljubljana, 10. maj 2016

Naročila in pomoč naročnikom
080 11 99
01 47 37 600
E-pošta

Tehnična podpora
080 25 88
01 47 37 616
E-pošta
Prenaročanje
Začasna prekinitev dostave
Reklamacije na naročila in dostavo
Cenik Delovih edicij
Navodila za naročanje nečasopisnih edicij
Navodila za naročanje tiskanih edicij
Časopisni in foto arhiv
Splošni pogoji za naročnike tiskanih edicij in nečasopisnih produktov podjetja Delo d.o.o.
Odstop od pogodbe
   Kontakt | Pravna obvestila | Kolofon | O podjetju Copyright © 2007 | Delo d.o.o.